تبلیغات
ماهیانه 1,000,000 تومان درآمد كسب كنید فیلتر شکن عالی salam - تصاویر نادر از آثار های بجامانده از پیامبران

عصای حضرت موسى علیة السلام

تصویر قطعات چوبی از کشتی نوح پیامبر علیة السلام

عمامه حضرت یوسف علیه السلام

مقبره  نوح پیامبر  علیة السلام

قبر پیامبر عمران علیة السلاممقبره  أیوب پیامبر علیه السلام


تصویر قبر  یحى پیامبر  علیة السلام در دمشق

مقبره هارون علیه السلام

بقایای کشتی نوح


مقبره حضرت یونس در عراق

 اثار قوم ثمود


 اثار اصحاب الاخدود


مقبره  حضرت سلیمان علیة السلام

مقام سیدنا ابراهیم من الداخل

وتوضح الصور مكان قدمیة محفورة فی الصخر بامر الله سبحانة وتعالى

حضرت إبراهیم علیه السلام

من مخطوطات مكتبة الاسكندریة (صحائف موسى علیه السلام )


آرامگاه حضرت زكریا علیه السلام


آرامگاه نبی الله شیث علیه السلامآرامگاه حضرت یحى علیة السلام

محراب داوود علیة السلام