۱-ترکی را بعنوان سومین زبان قانونمندوتوانمند دنیا ترک بکنیم وپارسی را به عنوان و33مین گویش عربی پاس بداریم
-2 پارسی را با 60 میلیون متکلم پاس بداریم ترکی را با 760میلیون متکلم ترک بکنیم!
-3 پارسی را با 2500 سال قدمت پاس بداریم،ترکی را با 7200 سال قدمت ترک بکنیم!
-4 پارسی را با 400 واژه اصیل پاس بداریم،ترکی را با 100000 واژه اصیل ترک بکنیم!
-5 پارسی را با 60 تا 70 فعل اصلی پاس بداریم،ترکی را با 3500 فعل اصلی ترک بکنیم!
-6 پارسی را با 350 فعل غیر اصلی پاس بداریم،ترکی را با 24000 فعل غیر اصلی ترک بکنیم!
-7 پارسی را با 11 فعل زمانی پاس بداریم،ترکی را با 49 فعل زمانی ترک بکنیم!
-8 پارسی را با 7% از کلماتش که ریشه دارند پاس بداریم ، ترکی را با 100% از کلماتش که ریشه دارند ترک بکنیم!
-9 پارسی را با 6 آوا پاس بداریم ،ترکی را با 9 آوا(کاملترین آوای خلقت)ترک بکنیم!
-10پارسی را به عنوان زبان محلی پاس بداریم،ترکی را به عنوان زبان بین المللی ترک بکنیم!
-11پارسی را به عنوان گلچینی از زبانهای دیگر پاس بداریم،ترکی را به عنوان شاهکار زبان و ادبیات بشری ترک بکنیم!
-12پارسی را به عنوان عدم کارایی کامپیوتری پاس بداریم،ترکی را به عنوان استاندارد پایه فونتیکی ویندوز ترک بکنیم!
-13پارسی را به عنوان زبان شعر پاس بداریم،ترکی را به عنوان زبان استاندارد ارسال دیتای رادارهای جهان ترک بکنیم!
-14پارسی زبان معدودی افغانی و تاجیکی را پاس بداریم،ترکی زبان استاندارد یونسکو در اروپا و آمریکا را ترک بکنیم!
-15پارسی را با 97000 عنوان کتاب در دنیا پاس بداریم،ترکی را با 450000 عنوان کتاب در دنیا ترک بکنیم!
-16پارسی را که هرگز خط نگارش نداشته پاس بداریم،ترکی صاحب اولین،دومین و سومین خط بشری را ترک بکنیم!
-17پارسی با 3 درجه صفت را پاس بداریم،ترکی با 6 درجه صفت را ترک بکنیم!
-18پارسی عاری از قوانین آوائی را پاس بداریم،ترکی را با قوانین ملودیک بین اصوات و حروف را ترک بکنیم!
-19دهها دلیل و برهان دیگر وجود دارد که بر بقای زبان پارسی باید از زبان ترکی چشم بپوشیم.زبان ترکی می تواند خویشتن را حفظ کند این پارسی است که باید دست در دست هم آن را پاس بداریم چرا که با کوچکترین وزش بادی و کمترین غفلتی برای همیشه آنرا از دست خواهیم داد.

نوشته شده در تاریخ جمعه 21 اسفند 1388    | توسط: pipi pipi    |    | نظرات()